Domov Drutvo
PDF natisni E-pošta

Meritve

Pojav strele in prenapetosti spremlja ivljenje na Zemlji najverjetneje e od vsega za?etka njenega obstoja. Ne glede na to, da se princip delovanja od samega za?etka pa do danes ni spremenil to ne pomeni, da je podobno s poznavanjem tega pojava, ki kae zelo stohasti?no in nepredvidljivo naravo. Ravno nasprotno od spoznanj Benjamina Franklina pa do danes je bilo mnogo narejenega in raziskanega v procesu posameznih faz atmosferskih razelektritev in tudi njihovih u?inkov.

Ve? deset tiso? strel se vsako leto sproi na ozemljuSlovenije e ve? je teh, ki se meri v 1000 se vsaki trenutek sprosti na zemeljski povrini. Prisotno je tudi zemeljsko magnetno poljez magnetno poljsko jakostjo od 20 do 50 A/m. Vsi tovrstni vplivi obstajajo e od nekdaj. Spreminjajo se bolj ali manj naklju?no.

Mo?an tehnoloki razvoj vsaki dan postavljaja nove zahteve po modernizaciji tehnologij, to je posebno pomembno kjernove mikroprocesorske aplikacije predstavljajo jedro posameznih poslovnih procesov. Vgrajeni sistemi vsebujejo tudi zelo natan?ne analogne tokokroge in operativne funkcije za hitre komunikacije.

Zaradi svoje strukturne posebnosti elektronskih sestavov so ti postali ob?utljivi na razli?ne elektri?ne vplive, ki jih pogosto ozna?ujemo z motnjami ali umi. Zna?ilno zanje je, da so njihovi ?asi trajanja, odvisno od vzroka, lahko tudi nekaj nanosekund. V posredno okolico z elektronsko opremo pa se prenaajo prek prevodnosti, induktivnosti, kapacitivnosti in sevanja.

Do katere e znosne mejne vrednosti so motnje e sprejemljive v svojih deviacijah, z amplitudo in ?asom trajanja, je odvisno od posameznih standardov ali posebnega dogovora med snovalcem procesov in uporabniki.

V svetu se je pri proizvajalcih elektronskih sestavov uveljavila praksa, da morajo vse elektronske naprave, posamezne komponente in podsistemi zadovoljevati standardizacijska priporo?ila, s preskusi in meritvami pa mora biti potrjena njihova odpornost proti motilnim vplivom.

V strokovni praksi je na podro?ju za?ite pred delovanjem strele zrasel popolnoma nov pogled na kompleksnost uspene za?ite. V osnovi se je spremenil pogled na snovanje in izvedbo gradnje objektov. V preteklosti smo e v ?asu projektiranja lahko lo?eno, neodvisno drug od drugega, projektirali posamezne intalacije (energija, informatika, varnost, vodovod, ogrevanje itd.), dandanes pa je vse te projekte treba koordinirati v skupni in enotno vodeni akciji pod okriljem zahtev elektromagnetne zdruljivosti (EMC). Ena sama samosvoja in nekoordinirana reitev lahko porui celoten koncept skupnega pristopa. Sistem za?ite pred delovanjem strele na?eloma delimo na notranji del za?ite, kjer reujemo probleme previsokih udarnih napetostnih vplivov na same naprave in na zunanji del za?ite, kjer prestrezamo strelo in skrbimo za odvajanje toka strele v zemljo. Dejansko pa sta oba dela za?ite pred strelo, notranja in zunanja za?ita, ki se lahko tudi medsebojno prepletata, le pomemben strukturni del elektromagnetne zdruljivosti.

Projektno dobra in koordinirana reitev pa zahteva v ?asu gradnje in vzdrevanja objekta prav tako dosleden nadzor, do potankosti poznavanje posameznih problemov delovalnega okolja in dosledno izvajanje zastavljenih reitev. Ena sama napa?na povezava lahko uni?i ves koncept sistemske reitve s poznejimi velikimi materialnimi posledicami.

Slovensko drutvo za geoelektriko, stati?no elektriko in strelovode v svojem imenu nosi dva bistvena vpliva, in sicer stati?no elektriko in za?ito pred delovanjem strele, e od svoje ustanovitve davnega leta 1967. S svojo dejavnostjo spremlja tovrstni tehnoloki razvoj in prav zato sodelavci drutva zaradi vse ve?jih potreb prakse pripravljajo aktualne novosti s podro?ja te stroke za dananji ?as.